Từ khóa tìm kiếm: hạn mức

Chính thức cấp room tín dụng 2023 cho các ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa cấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) năm 2023 cho các tổ chức tín dụng.